Prof. Dr. Nevzat Can ŞENER | Üroloji Uzmanı

Giriş

Prof. Dr. Nevzat Can Şener olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu bilgilendirme sayfası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, sağlık hizmetlerimiz kapsamında topladığımız kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, bu verilerin kimlerle ve hangi şartlarda paylaşılabileceği ile veri sahipleri olarak sahip olduğunuz haklar hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerimizin sunulması, medikal tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla ve tamamen yasal çerçeveler içinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler

Hasta kayıt işlemleri, muayene, teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri kapsamında; kimlik, iletişim, sağlık ve cinsel hayat, genetik gibi kanunen özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Sağlık hizmetlerinin planlanması ve yönetimi,
 • Medikal tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Kalite ve standardizasyonun sağlanması,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılması.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, sağlık hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde, yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sağlık sigortası şirketleri, bağlı şirketlerimiz ve iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Veri Sahibi Hakları

KVKK uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarılan verilerin muhatabı olan üçüncü kişilere yukarıda sayılan hakların kullanılmasına ilişkin taleplerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İletişim ve Başvuru Yöntemleri

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya Çınarlı Mah., Sunar Çomu İş Merkezi B Blk K : 11 N : 66, 01170 Seyhan/Adana üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

BİZİ ARAYIN
WHATSAPP HATTI